Spring til indhold

Matrikler

  • På de tretten matrikler under de fem distriktsskoler har der i efteråret/vinteren 2021/22 været foretaget en matrikelgennemgang.
  • Formålet med matrikelgennemgangen har været at få en generel vurdering af bygningsmassens stand, faglokalernes niveau og de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Børne- og Familieudvalget blev på deres møde den 6. april orienteret om matrikelgennemgangen af skolerne (sag nr. 4).
Herunder kan du læse mere om hvordan matriklerne er gennemgået.

Klik på den blå boks for at læse delrapporterne for de enkelte skoler.

Hvorfor er matrikelgennemgangen lavet?

I de kommende år vil der ske et fald i antallet af børn i skolealderen. Det er derfor nødvendigt at tænke i nye rammer. Det faldende elevtal vil være en udfordring for skolevæsenet og for skolernes økonomi.
Der er bl.a. iværksat en gennemgang af skolematriklernes bygningsmasse. Formålet er at skabe et samlet overblik over skolernes stand, kapacitet og de udgifter, der er forbundet med at drive den enkelte matrikel.

Hvordan er matriklerne gennemgået?

Afdeling for Plan, Byg og Intern Service har bidraget til delrapporterne i form af en fysisk gennemgang af alle indendørsområder og af økonomien i relation til de enkelte matrikler.

Rådgivningsvirksomheden, COWI, har bidraget til delrapporterne i form af en fysisk gennemgang af matriklernes klimaskærme og udvendigt vedligehold på alle matrikler. 

Rådgivende Ingeniører, MOE, har bidraget til delrapporterne i form af en fysisk gennemgang af faglokaler, som anvendes til fagene: natur og teknologi, fysik, kemi og biologi, håndværk og design samt hjemkundskab. Faglokalerne er gennemgået med afsæt i de lovkrav, der gælder for de specifikke lokaler (jf. brancheforeningens vejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium).

I forbindelse med gennemgangen af faglokalerne er der foretaget en vurdering af den generelle stand og om lokalerne er lovlige og lever op til de forskellige arbejdsmiljøkrav i forhold til lys, luft, ventilation mm. Der opereres med følgende tre kategorier:

  • Grøn: Lovlig og i pæn stand  
  • Gul: Lovlig men slidt
  • Rød: Ulovlig el. yderligere undersøgelse anbefales

Ved gennemgangen er der på flere afdelinger konstateret et behov for at iværksætte akutte tiltag. Skolerne har iværksat tiltag til udbedring af dette.

Skolernes matrikler er gennemgået i efteråret/vinteren 2021/22.

Hvordan er økonomien skruet sammen?

Økonomien på skolerne kommer fra flere kommunale kasser. Midlerne til drift og vedligehold af bygningsmassen, rengøring og pleje af udearealer mv. ligger i Afdeling for Vej, Natur og Miljø under Klima- og Teknikudvalget, mens midler til dækning af undervisning, inventar mm. ligger i Afdeling for Dagtilbud og Skoler under Børne- og Familieudvalget.
I matrikelgennemgangen er det alene driftsudgifterne til vedligehold af bygningsmassen, rengøring, drift og udearealer, som fremgår. Dvs. midler til undervisning, materialer, personale og ledelse indgår ikke.

 

Hvad er Kloge Kvadratmeter?

Som en del af budget 2020 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle sættes fokus på den kloge anvendelse af kommunens bygningsmasse. Som en del af tiltaget omkring ”Kloge Kvadratmeter” godkendte kommunalbestyrelsen i 2020 facilitetsplanen ”Mere bevægelse – udvikling af faciliteter til bevægelse ude og inde”. Haller, gymnastiksale samt udearealer på skoleafdelingerne blev i den forbindelse gennemgået.

Gennemgangen af skolernes matrikler ligger i tråd med målsætningerne i ”Kloge Kvadratmeter” og facilitetsplanen. Matrikelgennemgangen skal gerne resultere i, at skolematriklerne og skolernes bygningsmasse optimeres, gøres tidssvarende og mere fleksible, så der bliver mere optimale rammer for den daglige undervisning og det sociale liv på skolerne.

Hvor kommer oplysninger om skolernes kapacitet fra?

Oplysningerne om skolernes kapacitet kommer fra skolerne selv. Der er tale om oplysninger, som skolerne har opgivet i efteråret 2021. Kapaciteten kan være en anden end den, der i tidligere år er kalkuleret med. Det skyldes, at der lokalt kan være foretaget mindre ombygninger, så f.eks. tidligere klasselokaler er slået sammen som fællesrum, lokaler der er indrettet til forberedelse for lærere mv.
Der vil kunne reetableres flere klasselokaler på skolerne, hvis det vurderes nødvendigt. Hvis de lokaler, der i dags bruges til forberedelse, inddrages til undervisning, skal der tænkes i andre løsninger til personalet.

Hvor kommer oplysninger om elevtal fra?

Elevaktiviteten varierer hen over et skoleår, idet elever kan fraflytte kommunen, flytte til anden skole i kommunen, flyttes til specialskole eller tilbage i egen klasse mv.
For at have et sammenligneligt datagrundlag med henblik på at kunne beregne økonomien, regninger mellem skoler og mellem kommuner bruger man på skoleområdet den 5. september som skæringsdato, når man skal opgøre, hvor mange elever, der er i hver klasse.

Oplysningerne om elevtallet i delrapporterne og økonomiske oversigter er baseret på 5. september-tallene for skoleåret 2021/22.
Der er for overskuelighedens skyld regnet med et gennemsnit antal elever pr. klasse.
Se mere detaljerede oplysninger om elevtallet i oversigterne, der ligger i den blå boks.

Er børn og medarbejdere blevet hørt?

Børn og medarbejdere på hver afdeling har haft mulighed for at udtale sig i forbindelse med bygningsgennemgangen. Det er sket i forbindelse med den undervisningsmiljøvurdering, der er gennemført parallelt med matrikelgennemgangen.

Konkret er det elevråd og tillidsrepræsentanter der i fællesskab har drøftet oplevelser og observationer af undervisningsmiljøet på den enkelte skoleafdeling. Ved behov har afdelingerne fulgt op på undervisningsmiljøvurderingen med handlingsplaner.

Undervisningsmiljøvurderingen består af en fysisk, psykisk og æstetisk del. Det er udelukkende den fysiske del, der er med i matrikelgennemgangen.